Årsberetningen for 2015

Om Vallset kulturstier > Styret > Støttemedlemskap > Årsberetninger

Vallset Kulturstier, Årsberetning 2015

Styret har bestått av:
Leder                                       Erik Norstad
Nestleder                                Kjell Joar Dybdal
Kasserer                                  Jan Dahlen
Sekretær                                 Arnfinn Standerholen
Styremedlem                          Bjørg Svingen
                                                Ingeborg Amundrud
                                                Øystein Engen
Varamedlem, møtende          Gunvor Kari Amundsen
Revisorer                                 Marie Berg
                                                Tor Fjellet
Valgkomité                             Svenn Erik Engen
                                                Harald Nilsen
                                                Jan Lundsbakken

Komiteer oppnevnt av styret:
Tilsyn med skogskapellet:      Grethe Skaaraas, Reidar Westgård
Tilsyn med Kvennstugua:       Bjørg Svingen, Harald Nilsen, Tor Ola Lundsbakken.
Landhandelen:                        Bjørg Svingen, Ola Svingen, Jan Arne Berg
Kaffesalg:                               Arnfinn Standerholen, Jan Dahlen
Turstier:                                  Erik Norstad, Wenche Haslie
Kvennstuguteateret:              Nestleder Erik Norstad, varamedlem Lill Skjønsberg

Medlemstall
123 medlemmer pr 31. desember 2015.

Gaver/økonomi
Årets basar ga et bra resultat, 17.233,-. Takk til alle som bidro med gevinster og kjøpte lodd.
Tilskudd fra Stange kommune, Den kulturelle skolesekken kr 20.000,- og tildelt kr 20.000,- fra Kvennstuguteatret til skoleprosjektet.
Tilskudd for «spesielle tiltak» fra Stange kommune på kr 28.800
Tilskudd fra Hedmark fylkeskommune på kr 8.000
Gave fra Stange og Romedal Brannkasse kr 20.000
Gave fra Romedal Lions kr 15.000
Viser for øvrig til regnskapet.

Møter og representasjon
Det er avholdt 6 styremøter og et møte med stifaddere. Leder har deltatt på styremøter i Kvennstuguteateret og to forberedende møter i forbindelse med «Stange rundt».

Kvennstugua
Kvennstugua har vært åpen for kaffesalg på søndager, kl. 11.00 - 15.00, fra 3. mai til 11. oktober. Vi retter en stor takk til alle som frivillig stiller opp år etter år.  
Det har vært mye utleie i løpet av året, med nærmere 20 arrangementer. Utleien er til lag, firmaer og privatpersoner. Stange kommune er fast gjest med sine nytilsatte som får servering og en hyggelig opplevelse. En stor takk til Bjørg for alt arbeid med utleie.

Skoleprosjektet har gjennomført besøk fra barneskoler i Stange, i 2015 hadde vi besøk av Espa, Tangen, Vallset, Stange, Åsbygda, Breidablikk og Solvin. Det gjenstår Hoberg og Steinerskolen. Jan Arne, Gunvor Kari og Erik organiserte og gjennomførte et program i Skolestua og Landhandelen, ved husmannsplassen, langs elva og rørgata. Skoleprosjektet har fått veldig gode tilbakemeldinger. Utgiftene til skyss er dekket av Vallset kulturstier ved hjelp av gaver og tilskudd.

Vedlikehold/innkjøp
Det har blitt laget flere nye grinder og mjølkerampa er reparert. Det er satt opp ny belysning i 1. etasjen på låven, bedre belysning i skolestua og noe supplering av belysning i Kvennstugua. Skålen er fjernet og det er satt opp nytt rekkverk på scena.
Det er opprettet telefonforbindelse mellom Kvennstugua og Landhandelen.
Infotavle er satt opp ved bommen. Benkene i amfiet er rettet opp og merket/nummerert.

Arrangement og besøk
Det har vært mye fin underholdning på søndager, med blant annet Brennhaugjinten. Søndagsunderholdningen startet allerede 10.5., dermed totalt 16 søndager. 
-En søndag ble det satt fokus på gamle tradisjoner og håndverk med omkring 200 besøkende. Det ble vist separering, kinning, spinning, treskjæring, neverarbeid, produksjon av sopelimer/matter, kniver og flatbrødbaking.
-Det har vært en søndag med gudstjeneste og en søndag med blomsterutstilling med Fuchsiaforeningen.
-Som en markering av Friluftlivets år 2015 arrangerte HHT «Stange rundt» i Pinsehelgen. Denne vandringen gikk blant annet på våre stier og gikk om Kvennstugua. Her var Erik Norstad lokal guide på 4. etappe, fra badeplassen ved Harasjøen til Klevfoss.
-6. september ble det arrangert ”Kom deg ut-dagen” i samarbeid med HHT, Jeger og fiskfor.,  Speiderne og Røde Kors. Her var det omkring 350 besøkende.

Kvennstuguteateret
I år var det ”Når livet danser” skrevet av John Nyutstumo, om Vidar Sandbecks liv og levnet og med bruk av mange av hans viser i forestillingen. På de fire forestillingene 12. til 15. juni kom det over 2700 tilskuere. Vi fikk en dugnadsgodtgjørelse året 2014 på kr 20.000 og kr.28.600 i året 2015. Vi retter en stor takk til alle medlemmer som hjalp til. Kvennstuguteatret har flyttet kostymelager fra 2. etasje i Landhandelen og rekvisittlager fra låven og samlet dette på Knutplassen.

Kvennstugua Landhandel
Bjørg, Ola og Jan Arne har hatt ansvaret for Landhandelen. Butikken har holdt åpent på søndager fra 3.5. til 20.9. Viser til egen beretning for Landhandelen.

Turer og stier
Det er arrangert 9 onsdagsturer og en søndagstur med til sammen 225 deltakere. Vi var ansvarlig for FYSAK-post som i år var på Jørgan. Arbeid med nytt turkart er startet opp, bilder og tekst er levert Grafica som skal trykke kartet.

Starbergkoia/Festningsberget
Det har vært hærverk på Starbergkoia. Det ble tømt et brannslukningsapparat i koia og på utedoen. Forholdet ble anmeldt, men senere henlagt. På Festningsberget er det satt opp info.tavle og nye retningsskilt. Ellers ble det gjort forsøk på å få fram mer av skriften på stenen som ligger der.

Skåråsberget
Skogskapellet er et populært turmål for mange. Det er holdt gudstjenester i år, blant annet den tradisjonelle polsk-norske.

Styret,
Vallset, 13. mars 2016

 

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen